KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 2022/2023 :)

DRODZY PAŃSTWO !! 😀  

Kilka informacji które chciałbym przekazać odnośnie zajęć:

 • Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy od 12 września (poniedziałek).
 • Przed rozpoczęciem zajęć OBOWIĄZKOWO zapraszam na spotkanie organizacyjne w Hali Gryfia (Klub Olimpijczyka) w celu podpisania umowy, po odbiór karnetu na zajęcia oraz czepka firmowego szkoły pływania (nowi uczestnicy). Wejście przez pływalnie, następnie w prawo schodami do góry, prosto korytarzem, następnie w lewo do samego końca i będą drzwi wejściowe na wprost.  

Uwaga !! Proszę koniecznie o wcześniejsze zapoznanie się z umową, a dokładnie warunkami uczestnictwa i jeżeli są jakieś pytania czy niejasności, proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie, ponieważ na spotkaniach będzie sporo osób i nie będzie czasu na poruszanie tego tematu. Warunki uczestnictwa poniżej, na końcu komunikatu 🙂 

 • Termin spotkania (do wyboru! dowolny dzień i godzina mieszcząc się w przedziale czasowym):
 • Poniedziałek – 5 wrzesień: od 17.00 do 20.00
 • Wtorek – 6 wrzesień: od 17.00 do 19.00
 • Środa – 7 wrzesień: od 17.00 do 20.00
 • Czwartek – 8 wrzesień: od 17.00 do 19.00
 • WYJĄTKOWO na spotkaniu organizacyjnym należy dokonać opłaty za miesiąc wrzesień: 140 zł w formie gotówki. Pozostałe miesiące już według umowy, przelewem na konto bankowe (numer konta podany na pierwszej stronie umowy): Płatność do 10-tego dnia każdego miesiąca, z góry za cały miesiąc (tytułem podając: imię i nazwisko dziecka oraz dzień zajęć). Ogólnie będzie 10 płatności po 140zł, czyli razem 1400 zł. Dzieląc tą kwotę przez ilość lekcji które są rozpisane na cały rok szkolny daje nam około 40 zł za lekcję.
 • Po przyjściu na spotkanie proszę nie czekać w kolejce, tylko podejść do mnie do stolika po umowę i po wypełnieniu dopiero ustawić się w kolejkę, aby dopełnić pozostałe formalności.
 • Na spotkaniu organizacyjnym otrzymacie Państwo harmonogram zajęć w formie wizytówki, na cały rok szkolny 2022/2023 (dni zajęć oznaczone czarną czcionką oraz dni oznaczone czcionką koloru czerwonego – czyli w te dni zajęć nie będzie). Dodatkowo na stronie internetowej: www.adamkosik.pl (w zakładce aktualności – z datą pierwszego dnia każdego miesiąca) będzie umieszczana informacja odnośnie planu zajęć na każdy miesiąc.
 • Jeżeli Ktoś z Państwa potrzebuje regularnie co miesiąc fakturę za zajęcia, proszę o informacje z danymi poprzez sms.
 • Uczestnicy na zajęciach mają:
 • Czepki firmowe (osoby które rozpoczynają pierwszy sezon pływacki, otrzymają na spotkaniu organizacyjnym).
 • Okularki pływackie (nie maski).
 • Strój kąpielowy (dziewczynki koniecznie jednoczęściowe), chłopcy (kąpielówki, nie spodenki po kolana).
 • Dodatkowo można wziąć ze sobą na halę basenową ręcznik bądź szlafrok, żeby po wyjściu z wody jeśli jest taka potrzeba, był lepszy komfort cieplny. 
 • Szczególnie do osób które będą pierwszy raz:
 • 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć Panie z kasy basenowej będą wpuszczać dzieci na szatnie (na podstawie okazania karnetu). Państwo oczywiście możecie wejść i pomóc dzieciom w przebraniu (obowiązkowo Rodzice w szatni mają klapki, bądź woreczki foliowe na buty).
 • W przypadku zajęć w Redzikowie: Państwo wyprowadzacie dzieci spod natrysków na halę basenową przy basenie sportowym. Instruktor odbiera stamtąd dzieci, kierujemy się na zajęcia i po zakończeniu lekcji odprowadza dzieci do Państwa w to samo miejsce. W przypadku natomiast zajęć na Gryfii, Instruktor przyjdzie po dzieci do szatni pod natryski i stamtąd odbierze grupę i po zajęciach odprowadzi z powrotem do Rodziców.
 • W trakcie zajęć Państwo mogą przebywać np.: na trybunach, bądź przychodząc z dziećmi na naukę pływania można wykupić sobie bilet indywidualny na basen. Bardzo proszę przy obu tych wariantach (w przypadku najmłodszych dzieci, szczególnie tych rozpoczynających przygodę z pływaniem) starać się nie nawiązywać kontaktu z dziećmi w trakcie zajęć. Momentami potrafi być to sporym utrudnieniem dla Prowadzącego ponieważ dziecko jest zdekoncetrowane i skupia uwagę na Rodzicu a nie na Instruktorze. Szczególnie co do trybun, ma to duże znaczenie na pływalni w Słupsku, ponieważ znajdują się one przy samym brodziku, więc najlepiej będzie przez pierwsze kilka lekcji w ogóle się nie pokazywać dzieciom w trakcie zajęć. Po kilku lekcjach już będzie znacznie lepiej i śmiało będzie można sobie doglądać jak dzieci pływają.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie treści komunikatu – proszę śmiało dzwonić: 694 391 577.

BARDZO PROSZĘ O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻEJ – WARUNKÓW UCZESTNICTWA UMOWY I W PÓŹNIEJSZYM CZASIE O STOSOWANIE SIĘ DO PUNKTÓW W NIEJ ZAWARTYCH 😀 

Z poważaniem.

Adam Kosik 😀 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

         Przed rozpoczęciem udziału w kursie: nauka i doskonalenie  pływania  na  rok  szkolny 2022/2023 Uczestnik – Rodzic/Opiekun winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa.

 1. Wypełnienie i podpisanie „umowy o  świadczeniu usług” stanowi  umowę  pomiędzy  Organizatorem  kursu – Instruktorem/Trenerem pływania Adamem Kosikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania – Adam Kosik, a Uczestnikiem (Rodzicem lub prawnym Opiekunem Uczestnika kursu).
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu nauki i doskonalenia pływania.
 3. Niniejsza umowa  obejmuje  rok  szkolny  2022 / 2023 (tj. od września  2022  roku do  czerwca  2023 roku), z wyłączeniem: (1) dni wolnych ustawowo, (2) ferii zimowych, (3) przerwy wakacyjnej oraz (4) przerw świątecznych.
 4. Miejscem świadczenia  usług  jest…
 5. Opłata za kurs jest stała i wynosi 140 zł miesięcznie, płatne z góry, z terminem płatności do 10-tego dnia każdego miesiąca. Opłaty należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy Szkoły Pływania – Adam Kosik, (tytułem podając: imię i nazwisko Uczestnika  oraz  dzień zajęć) – za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu  środków na rachunek bankowy. Płatności należy dokonywać  dopiero, gdy rozpocznie się miesiąc za który należy zapłacić – nie wcześniej, kiedy trwa jeszcze poprzedni. W okresie trwania umowy przypada dziesięć płatności po 140 zł.
 6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 40 minut.
 7. Harmonogram zajęć na rok szkolny zostanie przekazany w formie papierowej po podpisaniu umowy oraz dodatkowo na stronie internetowej: adamkosik.pl (w zakładce aktualności – z datą pierwszego dnia każdego miesiąca) będzie umieszczana informacja odnośnie planu zajęć na każdy miesiąc.
 8. Nie uiszczenie opłaty stałej w ustalonym terminie (pkt. 5 niniejszej umowy) może być podstawą dla Organizatora, do skreślenia z listy uczestników, z winy Uczestnika (Rodzica / Opiekuna Uczestnika kursu).
 9. Nie uczestniczenie w zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty stałej.
 10. Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego  przez Rodzica/Opiekuna z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z koniecznością zapłaty za okres wypowiedzenia.
 11. W sytuacji gdy basen z przyczyn niezależnych od Organizatora zostanie zamknięty, lub miejsce do prowadzenia zajęć zostanie wyłączone z użytku na okres co najmniej 28 dni kalendarzowych (w danym miesiącu), to płatność za ten miesiąc wynosi 30 zł opłaty członkowskiej – do czasu wznowienia zajęć lub do czasu wygaśnięcia umowy.
 12. Na zajęciach obowiązuję firmowy czepek pływacki z logo Szkoły Pływania – Adam Kosik, który otrzymuje każdy nowy Koszt  kolejnego  czepka    (w  sytuacji  zgubienia,  bądź   zniszczenia)  wynosi 20 zł i pokrywa go Uczestnik (Rodzic lub prawny Opiekun Uczestnika kursu).
 13. Obowiązkiem Uczestnika (Rodzica / Opiekuna  Uczestnika  kursu)  jest  okazywanie  karnetu  wejściowego w kasie basenowej, na każde żądanie osoby uprawnionej.
 14. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek Instruktora / Trenera pływania, Ratownika i przestrzegania regulaminu pływalni.
 15. Uczestnik zajęć (Rodzic  lub  prawny  Opiekun Uczestnika  kursu) może ponosić  odpowiedzialność  prawną i finansową w sytuacji kiedy powstanie szkoda w skutek nieprzestrzegania zaleceń Instruktora/Trenera, lub nieprzestrzegania regulaminu pływalni.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, uszkodzenia, lub zgubienia prywatnych rzeczy Uczestnika.
 17. Szkoła Pływania odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika kursu od momentu odebrania Uczestnika od Rodzica / Opiekuna przez Instruktora / Trenera,  do  czasu zakończenia   lekcji  i  przekazania   Uczestnika z powrotem do Rodzica/Opiekuna. 
 18. Administratorem danych osobowych  zawartych  w  umowie  jest  Szkoła Pływania – Adam Kosik  z siedzibą pod  adresem: ul. Bora  Komorowskiego  5/35, 76-200 Słupsk,  : 694-391-577. Dane  będą  przetwarzane w celu realizacji umowy, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, obsługi zgłoszeń, obsługi reklamacji. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania realizowania tego celu. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.
 19. We wszystkich sprawach które nie zostały uregulowane w umowie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a sądem właściwym jest Sąd Powszechny w Słupsku.
 20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

TAGI:

Wybierz, gdzie chcesz udostępnić